</html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>Elevator World China</title> <meta name="description" content="5uhNLu-NeQ"/> <meta name="keywords" content="5uh [hQ LND"> <meta name="author" content="5uhNLueXd"> <meta name="wumiiVerification" content="5f1eb70e-f70c-4a30-a887-dae826908636"/> <link type="text/css" rel="stylesheet" rev="stylesheet" href="http://cdn.yeeyan.com/css/nyy.css"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=gb2312"> <script language="JavaScript"> function showtime() { var now=new Date(); var hours=now.getHours(); var minutes=now.getMinutes(); var seconds=now.getSeconds() var timeValue=" " timeValue+=(hours>=12)?": ":"S_MRe:" timeValue+=" "+((hours>24)? hours-24:hours) timeValue+=((minutes<10)? ":0":":")+minutes timeValue+=((seconds<10)? ":0":":")+seconds window.status=timeValue; timerID=setTimeout("showtime()",1000); } </script> <META NAME="description" CONTENT=""> <META NAME="keywords" CONTENT="elevator business"> <style> a:link{ font-size:10pt;text-decoration:none;color=#004040} a:hover{ font-size:10pt;color=#FF0000;text-decoration:underline} a:visited{ font-size:10pt;color=#800080;text-decoration: none} a.b:link { font-size:10pt;color=#FFFFFF} a.b:visited { font-size:10pt;color=#fff836} a.b:hover { font-size:10pt;color=#FF0000} a.zzz:link { font-size:10pt;color=#000000} a.zzz:visited { font-size:10pt;color=#000000} a.zzz:hover { font-size:10pt;color=#FF0000} .cur {font-family: [SO; font-size: 12px; color:#ff0000} .wtm {font-family: [SO; font-size: 12px;color:#ffffff} .chn {font-family: [SO; font-size: 12px} .bhn {font-family: [SO; font-size: 12px; font-weight:bold} .hdr {font-family: [SO; font-size: 15px; font-weight:bold} .itm {font-family: [SO; font-size: 12px; color: #ff0000} .eng {font-family: Arial, Helvetica, [SO; font-size: 12px} .line {font-family: [SO, Arial Narrow, Times New Roman; font-size: 14.8px;line-height:1.4} .nine {font-family: [SO, Arial Narrow, Times New Roman; font-size: 14.8px;line-height:1.4;color: #000099} .title {font-family: [SO, Arial Narrow, Times New Roman; font-size: 16px;color: #CC0033;font-weight:bold} .tnocolor {font-family: [SO, Arial Narrow, Times New Roman; font-size: 16px;font-weight:bold} .head {font-family: [SO, Arial Narrow, Times New Roman; font-size: 16px; color: #000099;font-weight:bold} </style> </head> <BODY BGCOLOR=#ffffff LINK=#000099 ALINK=#cc0000 VLINK=#000099 TOPMARGIN=1 onload="showtime()"> <CENTER> <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 WIDTH=960><TR> <TD width="48%" valign="middle"> <a href="http://www.elevatorworld.com" target=blank><img src="image/ewheading.jpg" width="468" height="90" border="0" alt="5uhNLu"></a> <TD width="52%" valign="middle"> <a name="#top"><img src="image/headright.jpg" width="492" height="90" border="0" alt="5uhNLu-NeQ"></a> </TD> </TD></TR> </TABLE> <TABLE BORDER=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=960><TR> <TD height=1 BGCOLOR=#99ccff></TD> </TR> <tr> <td height="23" bgcolor="#EFEFEF" align="middle"> <font face="[SO" size=2 color="#2397d3"> <img src="image/flagus.gif" width="15" height="12" border=0 alt=""> <a href="project.htm" target=blank>~xQ] z</a> % <a href="saferider.htm" target=blank>XN[[hQ</a> % <a href="gdref.htm" target=blank>[hQ{t </a> % <a href="green.htm" target=blank>~r;N</a> % <a href="buildings.htm" target=blank>ؚB\^Q{</a> % <a href="founder.htm" target="blank">R RNir</a> % <a href="ew2013.htm" target=blank>ee</a> % <a href="media.htm" target=blank> OZc^</a> <img src="image/flagcn.gif" width="15" height="12" border=0 alt=""> </font> <font face="[SO" size=2 color="#3578a6"> <script language="javascript"> <!-- document.write("") day=new Date() hr=day.getHours() if((hr==3)||(hr==4)) document.write("Qhf}Y") if((hr==5)||(hr==6)||(hr==7)||(hr==8)) document.write("e N}Y") if((hr==9)||(hr==10)||(hr==11)) document.write(" NHS}Y") if((hr==12)) document.write("-NHS}Y") if((hr==13)||(hr==14)||(hr==15)||(hr==16)||(hr==17)) document.write(" NHS}Y") if((hr==18)||(hr==19)||(hr==20)||(hr==21)||(hr==22)||(hr==23)) document.write("Zf N}Y") if((hr==0)||(hr==1)) document.write("HSY}Y") if((hr==2)||(hr==3)) document.write("Oo`N") document.write(" ") //--> var today= new Date(); var month=today.getMonth()+1; var dayNames = new Array("fge","fgN","fgN","fg N","fgV","fgN","fgmQ"); var year=today.getYear(); if (year < 2000) { year+=1900; } document.write(year+"t^"+month+"g"+today.getDate()+"e "+dayNames[today.getDay()]); </script> </font> </TD> </TR> </TABLE> <TABLE border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=960> <TR height=1 bgcolor=#99ccff> <TD></TD></TR> <TR height=5 bgcolor=#FFFFFF> <TD></TD> </TR> </TABLE> <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 WIDTH=960><TR> <TD width="25%" valign="middle"> <a href="" target="blank"><img src="image/3cars.jpg"" width="240" height="72" border="0" alt=""></a> <TD width="50%" valign="middle"> <a href="nbxd.htm" target=blank><img src="image/nbxd468.gif" width=480" height="72" border="0" alt="[l#k"></a> <TD width="25%" valign="middle"> <a href="http://www.elevatorbooks.com" target=blank><img src="image/bookstore.gif" width="240" height="72" border="0" alt="5uhfN^"></a> </TD> </TD></TR> </TABLE> <div class="article"> <div class="gray_line"> <div class="crumb">% <b>This is Elevator World China Pages</b> % <a href="http://www.elevatorbooks.com" target="blank">EW Publications</a> % <a href="http://www.elevatorworldindia.com" target="blank">EW India</a> % <a href="media.htm" target="blank">EW Media</a> % <a href="ew2013.htm" target="blank">News Update</a> %</div> </div> <!--Start on the left--> <div class="layout_left"> <div class="article_left" style="padding-top:1px"> <h2 class="sub_title" style="border-top:2px solid #3578a6;">About Elevator World 5uhNLu OZ</h2> <div style="float:left;"> <a href="media.htm" target="blank"><img src="image/Jan53.jpg" width="83" height="108" alt="1953R RS" border="0"></a> </div> <p align=left><font color="#3578a6"> 05uhNLu 0Bg_g RRRN1953t^ (WNLuT'Y2mFURSLϑ6500Q 8^t^NQ>35000N+TVfNȉ[TlQSQ O05uhNLuQzkg~8NN!k{vU_ VE5uP[_ELENETlQǏ15500N0bNY~YNBl"}vvh/f:NNLuTVcOhQtVQ gNNfY</a></font></p> <div class="comments"> <h2 class="sub_title" style="border-top: 2px solid #3578a6;">Industry News & Views LNN~</h2> <div style="float:left;"> <a target="_blank" href="gdref.htm"><img src="image/weeopen2014.jpg" width="220" height="150" border="0"></a></div> <h2><font size=2.6 color=#>2014^]WEEVE5uhU\Wn=U^</font></h2> <p class="author"><b>2016t^WEEVE5uhU\y^ Nwm</b> </p> <p align=left> 2014t^5g13 16e,{11J\-NVVE5uhU\(W^]bR>NR Wn= N7^U^0ُ/fWEEُNVE5uhLNvN,{N!k=7b^]0,g!kU\Ov;`byǏ 8.5Ns^s| qQ_9*NU\S egVQYSU\ON800YO[ Sb100Y[te:gONT700YO[NON -NYS‰11.2NN!k NQNXnfM:N-NVVE5uhU\]b:NhQtĉ!jg'Y0q_Tbg^v VE5uhU\ȉvOKNN0;NRe(W_U^_ N[^ NNJ\WEEVE5uhU\\N2016t^5g(W Nwm>NL0(2014t^7g2e) <a target="_blank" href="wee2014.htm">U\OVGr</a></font></p> <hr> <br> <div style="float:left;"> <a target="_blank" href="esafety.htm"><img src="image/escalators.jpg" width="99" height="101" border="0"></a> </div> <h2><font size=2.6 color=#>sQNR:_ꁨRvbh(ϑ[hQΘicgtel]\Ovw</font></h2> <p class="author"><b>(hyrQ02012043S</b></p> <p align=left> Tw0ꁻl:S0v^(ϑb/gvcw@\ T gsQUSMO<br>2012t^5g2e m3W0W1SꁨRvbh;NqRn4V[hhQ1= b;NqRnyMO [;NqReOb_sQR\O SDR6RRhVR\OT6RR\Ph2012t^7g7e SN0W1SꁨRvbh;NqReˆ bꁨRvbh1YSRRTDR6RRhVR\O'}%`6RR\Ph0ُ2wꁨRvbh'}%`6RR\PhNN }eNXT$ON FO bRXN[TdP _wN>yOTZSOvsQl0T~(v蕌TTꁨRvbhuN0O(uUSMO_{ؚ^͑Ɖ R[8TSYe >NNS N cgqV[(h;`@\sQN(ϑ[hQΘicgtelv;`SOr ۏNekR:_ꁨRvbh(ϑ[hQΘicgtel]\O...(2012t^7g19e) <a target="_blank" href="esafety.htm">OmȉhQe</a></font></p> <hr> <div style="float:left;"> <a target="blank" href="canny.htm"><img src="image/tianmenesc.jpg" width="86" height="113" border="0" alt="Omȉ Ne"></a> </div> <h2><font size=2.6 color=#>)Yq\ Nv] zGY</font></h2> <p class="author"><b> Nbk)YmGY‰ ؏ g)Yq\vbh</b></p> <p align=left>O)YmGY‰ XN)Yq\vbh0-NY8n[XN@w5uh N)Y蕄vh`YN]~b:Ns[02013t^9g ^R5uhN gPlQS:N _[Lu)Yq\V[hglQV[ňv19ꁨRvbhbRǏ6ev^NV^GPgbeQՋЏ% R NUSeЏ NL8n[14,700N!k0 NL8n[7,600N!kvU_ gHe㉆NV^GPgof:S[Amؚ\019SꁨRvbhR+R^n(W$N*N\mSQ Ne\mQv^R^n14S vQ-NcGSؚ^20s|vbh2S0cGSؚ^30s|12S ;`cGSؚ^200s| Ne\mQUSR^n5S vQ-NcGSؚ^20s|vbh2S0cGSؚ^30s|3S ;`cGSؚ^130s| vbh>P҉GW:N30^0$N*N\mQvvbhGWǑ(uޏ~^n \mS-N gN*N~120^b/_ k$NSvbhKN g5-10s|v4ls^ekS c6Rg[ň(WekSv$NO ُy^nONY~OO{Q0\m:\[N[~h~[^1s|vvbh FO/f@b gvbhGWǑ(uh~[600 mmvUSNĉ)Yq\vbhyv;`vFeN [ňe]v^NNNN`a ckV:NYdk gNzhg tSek0b19SꁨRvbhЏ0R1300s|ؚv)Yq\ N_{HQObf[hQǏ99S/_0я11lQ̑vvq\lQ0ُkL zv`iKNY(WNfǏ/_Se fvMR]S N*NeT/f`]\X S gTe/faW0NfQTY w }lfrYޘLhVؘa(WNq\\\KN NNG0ROf Nf_{cMR(W/_SY\PfI{P0vbhYЏ1u$N10(T'f[b N2012t^12g0R2013t^6g ;`qQ\228fPgeЏ N)Ym\Pf:W0(2014t^3g27e) <a target="_blank" href="canny.htm">Omȉ Ne</a></font></p> <hr> </div> <!--left-left--> <div class="article_row_left"> <h2 class="sub_title" style="border-top:4px solid #ffffff;">5uhNLueXd</h2> <p class="author"> <p align=left> 05uhNLueXd 0/f5uhNLu gPlQS(W-NVSLv-Neir i_rHrb0ň|0sS\QHrv2015t^^ 05uhNLueXd 0\ Xd gsQhQt5uh^:W02015t^^5uhNLu] zVY0VE[hQhQ0eb/g^(uT2014t^^5uhNLuBg_ NeShvvQN| ez-NыeT5uhLNON:gg TU_I{ SLϑ5000Q bT5uhLNT?b0WN_SFU[TSL v^\(W͑'YLN;mRgMQ9S>e~NO0 </p> <div style="float:left;"> <img src="image/ewwz.jpg" width="210" height="88" border="0" alt="5uhNLueXd"></div> <p align=left> 05uhNLueXd 0/fbN:N-NYONTvh[7bcNONb_aTNTb/g-d^v gHes^S 5uhNLuڋe^JT[7b(W2015t^^ 05uhNLueXd 0 NS^^JT0<br> ub2015t^2g28eKNMR<br> cO2015t^3g15eKNMR<br> T|Nm_wc <img src="image/worldicon.png" width="14" height="10" border=0><br> 5u݋13910834680<br> E-mail: elevatorworld@foxmail.com<br> </p> <hr> <div style="float:left;"> <img src="image/handbook.jpg" width="69" height="87" alt="[hQKbQ"> </div> <p class="author"> <p align=left> <center><b> 05uh[ň~ONXT[hQKbQ 0</b></center> /f5uhNLu gPlQSSLv-Neir SLNS0RNQNXnfM"kΏ0s:W]\ONXTNKbNQS gHemd]0W[hQ` eOON[hQ{t0"kΏ T|e_ T N0 </p> </div> <!--left-right--> <!--left---right--> <div class="article_row_right"> <h2 class="sub_title" style="border-top:4px solid #ffffff;">LNSU\R`</h2> <ul class="article"> <li> <h2>hQtؚB\^Q{SU\R</h2> <p class="author"><b>CTBUH~ N Tؚ^vؚB\^Q{͑e[IN</b></p> <p class="excerpt"> <a href="buildings.htm" target="blank"><img src="image/zhoudafu.gif" border=0 alt="OmȉhQe"></a> NLugؚv^Q{]0R828s|0 cgqe[IN300s|N Nv^Q{:NؚB\ <br>600s|N Ny\O]ؚB\^Q{0</p> </li> <li> <h2>YUO2N:N5uhNEe</h2> <p class="author"><b>XN[5uhvbh[hQwƋnfS(W wkw</b></p> <p class="excerpt"><img src="image/incline.gif">egYvNEeHTsS2'` SNNS[5uhYv 8^ƋNYNp _Y`gR1\ NOSu0|TT>yOanfSN[hQwƋ7hnfS5uh[hQYe0</p> </li> <li> <h2>5uhЏL[hQNHe</h2> <p class="author"><b>sONZPw</b></p> <p class="excerpt"><img src="image/movingwalk.gif">hQtSfSvQ[N{|uX[sXvq_TON{|b4Ncb0 S g[‰0WƋv9hn MbǑScknxv[V{0</p> </li> <li> <h2>b[j,r97B\|iV[</h2> <p class="author"><b>/f5uhEe`vxy</b></p> <p class="excerpt"> <a href="buildings.htm" target="blank"><img src="image/POY-2014-2.jpg" alt="NfY"></a> fbcNNS'kSЏN^0NLugؚOO[|i lQ;NTX85uheMRhQSO+vu OO(WvB\v[jN^,r|i</p> </li> <li> <h2>aS^TX(Wbwmn:S=b</h2> <p class="author"><b>mbfelYb_*XyGYY</b></p> <p class="excerpt"><a href="buildings.htm" target="blank"><img src="image/infinitx.jpg" alt="OmȉhQe"></a> 6g10e ؚ310s| 73B\vaS^TX(W?b/OTTKVbwmn:S=b 'YSY‰w </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div></div> <!--End on the left--> <!--Start on the right--> <div class="layout_right"> <ul class="right_content"> <h2 class="subject" style="margin-bottom:14px;border-left:2px solid #3578a6;"> 5uhNLuBg_\b</h2> <ul class="list_style_none"> <div class="user_list"> </div> </ul> <div style="float:center;"> <img src="image/Jan-14.jpg" width="83" height="105" alt="2014t^1g R" border="0"></a> <img src="image/Feb-14.jpg" width="83" height="105" alt="2014t^2g R" border="0"> <img src="image/Mar-14.jpg" width="83" height="105" alt="2014t^3g R" border="0"> </div> <br> <div style="float:center;"> <img src="image/Apr-14.jpg" width="83" height="105" alt="2014t^4g R" border="0"> <img src="image/May-14.jpg" width="83" height="105" alt="2014t^5g R" border="0"> <img src="image/Oct-15.jpg" width="83" height="105" alt="2015t^10g R" border="0"> </div> <br> <ul class="right_content"> <h2 class="subject" style="margin-bottom:14px;border-left: 2px solid #3578a6;"> <font color=#3578a6>ONƉz</font></h2> <hr> </div> <div class="layout_right"> <ul class="right_content"> <h2 class="subject" style="margin-bottom:14px;border-left:2px solid #3578a6;"> <a target="_blank" href="ew2013.htm"><font color=#3578a6 size=3>5uhNLuBg_Q[| </font></a></h2> <div style="float:right;"> <a target="_blank" href="brief-cn.htm"><img src="image/POY-2014.jpg" width="220" height="138" alt=" PR{N" border="0"></a> </div> <li> <h2>2014t^^] zċVY</h2> <p class="author"><b>5uhLNvt^^0Nx</b></p> <div style="float:left;"> <a target="_blank" href="project.htm"><img src="image/POY-2014-2.jpg" width="140" height="88" alt="]^XW0W9S~" border="0"></a> </div> <p align=left class="excerpt"> 5uhNLu#k6q(W,ggBg_ NlQ^2014t^^5uh] zVYv܀0Nt^vċ qQ gmQ'Y{|+R21*N] zyvS {|+RKNNNKNmQeyveQ 0bNYS \]vċ[Vw[8hN kNyS ] z0NYe_ NNNZPQbb0 <div style="float:left;"> <a target="_blank" href="project.htm"><img src="image/POY-2014-3.jpg" width="88" height="135" alt="NyrpQ'YVE:g:W" border="0"></a> </div> <p align=left class="excerpt"> S[] z*N*N/fSOsVbXTP_OSRKQ gV O] z cg[]v^N NQ{ 0R100%v[v^O[7bnavxQ0T*N{|+RvNI{VY܀]cNVYT \O:Nhp_NNpgQ]\Ohsv~_0 <div style="float:right;"> <a target="_blank" href="project.htm"><img src="image/POY-2014-4.jpg" width="135" height="152" alt="R|im^" border="0"></a> </div> <p align=left class="excerpt"> 5uhNLuXT]Tt^^] zVYċY(dk[@b gS[vSNh:y]y:Na"0 ^g5uhNLuYN-NtObNv5uhLN(WǏSvNt^̑@bS_v^Qb1\0 <div style="float:left;"> <a target="_blank" href="project.htm"><img src="image/POY-2014-5.jpg" width="88" height="135" alt="|im^GSMi" border="0"></a> </div> <p align=left class="excerpt"> bNg_2015t^^5uhNLu] zVYS_f'YbR "kΏ`ONvSN0SNċ gRN_lblQS|^y0XۏXT]S NNO0cؚ[7bna^0s(W1\_Y@w`lQSv_]yv-N gTNwQYSN2015t^^] zVYċ vagN0 <div style="float:right;"> <a target="_blank" href="project.htm"><img src="image/POY-2014-6.jpg" width="88" height="135" alt="1usY^y[h" border="0"></a> </div> <p align=left class="excerpt"> S[] z^wQYvagN/f Y1uWv04ls^b>PeN|~~b wQ gRe+Tϑ b:N㉳QgN͑'YbKQ gyr ge]vyrk^(ub㉳QeHh0 S[h </li> <hr> <li> <h2>sυ_-Nv <p class="author"><b>`5uhNLuRYNS_R</b></p> <p align=left class="excerpt"> k\.S_R[bNNvgTN{\OT :NNgcEN0bgg0NUxvum;u NNSS0bKN@bN <div style="float:right;"> <a target="_blank" href="founder.htm"><img src="image/Moreups.jpg" width="83" height="108" alt="wONu" border="0"></a> </div> <p align=left class="excerpt"> ُ7h/fV:Nbk+RNfNk\0N/fُ7hNyN k\~NGvk*NNYu Nُ7hNypSa sSNbyY[k\vN܀NvQNNUON0NPNN{~g ؞؞0WN+RNRNNv|^yT}^؞a NvwƋTzfga...<a target="_blank" href="founder.htm">fYez</a> </p> </li> </ul> </div> <!--End on the right--> <!--Start at the bottom--> <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 WIDTH=960><TR> <TD width="17%" valign="middle"> <a target="_blank" href="sjec.htm"><img src="image/sjec.gif" width="160" height="56" border="0" alt="_lWS Vwc"></a> <TD width="17%" valign="middle"> <a target="_blank" href="peellepart.htm"><img src="image/bst160.gif" width=160" height="56" border="0" alt="Peelle"></a> <TD width="17%" valign="middle"> <img src="image/company.jpg" width="160" height="56" border="0" alt="lQS TU_"> <TD width="17%" valign="middle"> <img src="image/culture.jpg" width="160" height="56" border="0" alt="5uheS"> <TD width="17%" valign="middle"> <a target="_blank" href="hosting.htm"><img src="image/hosting.jpg" width="160" height="56" border="0" alt="['Y5uh"></a> <TD width="17%" valign="middle"> <a target="_blank" href="canny.htm"><img src="image/canny.jpg" width="160" height="56" border="0" alt="^R5uh"></a> </TD> </TD></TR> </TABLE> <div class="footer" style="border-top:2px solid #7F7F7F;"> <div class="author" style="padding: 2px;"> <p>5uhNLu-NeQ www.elevatorworld.cn || NICPY11030933 || <span>Copyright2013 elevatorworld.cn</span> || HrCg@b g*g~cCg N_l}</p> <font face="[SO" size=1 color="#3578a6"> <p> <font face="[SO" size=2 color="#"><span>S`c || <a target="_blank" href="http://dt.saier360.com">[\5uh</a> || <a target="_blank" href="http://www.sh-ea.net.cn"> Nwm5uh</a> || <a href="buildings.htm">ؚB\^Q{</a> || <a target="_blank" href="media.htm"> OZc^</a> || <a target="_blank" href="ew2013.htm">ee</a> || <a href="#top">ԏVu</a></span></font> </p> </div> </div> </BODY> </html>